Логопедски и дефектолошки совети

Сигматизам претставува оштетување во изговорот на гласот С, како и на целата група гласови З, Ц, Ш, Ч, Ж, Џ. Сигматизмот може да се јави во вид на омисија, кога најчесто се изостава гласот С. Пример детето наместо да каже стол кажува тол, скока-кока и......

Способноста за слушање ни се овозможува преку увото кое е орган за слух и рамнотежа. За нормален слух се смета сѐ она што се слуша во фреквентно подрачје од 0-20 децибели, додека пак од 20-40 децибели се смета за лесна наглувост, од 40-60 децибели се......

  Латерализацијата претставува гностичка способност која на детето му овозможува да воочи дека телото му е симетрично поделено на две страни или половини. Тоа воочува дека има десна и лева страна на телото, десни и леви екстремитети, и сетила за вид, слух и мирис. Кај......

Око-рака координација, односно визуелно-моторна координација, претставува развојна способност. Таа не може да се учи, туку детето под сплет на различни околности и активности, ја подобрува и развива секојдневно. Развојот на оваа способност започнува уште во раното детство. Бебињата најпрво почнуваат да забележуваат одредени предмети со......

Кога малите деца ги мешаат буквите како с, з и ш, на пример, велиме дека тие ‘шушкаат’. Ако и вашето дете спаѓа во оваа група на деца, тогаш да, тоа има дислалија. Дислалијата како состојба претставува неправилен изговор на повеќе гласови, таа може да се......

Голем број родители денес се соочуваат со проблемот на т.н. развојна дисфазија. Имено, голем дел од децата денес доцнат во развојот на говорот и имаат потешкотии во учењето на мајчиниот јазик и покрај тоа што имаат уреден слух и најмалку, просечни интелектуални способности. Па тогаш,......

Здружението  „ИНТЕРАКЦИЈА ПЛУС“ – Скопје во соработка со Друштвото  за логопедски услуги „Од А до Ш“ – Скопје и Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност – Скопје, организираат  Логопедска оnline конференција на тема „Говорно-јазичните отстапувања на децата од предучилишна возраст“. Во текот на конференцијата......

Оралната праксија претставува волна мускулна активност на говорниот апарат (усни, јазик, образи, меко непце, тврдо непце и вилица). За правилен развој на говорот, важно е со мускулите на лицето, устата и јазикот да се изведат различни движења. Добро развиена орална моторна праксија е дел од......

Појавата на билингвизмот означува познавање или владеење на друг јазик покрај мајчиниот. Билингвизмот од логопедски аспект е појава која е вредна и интересна за дискусија поради тоа што раните облици на билингвизам кај децата некогаш можат да бидат причина или да придонесат за одредени логопедски......

Ротацизмот всушност претставува пореметување во изговорот на гласот Р. Знаеме дека голем дел од децата се соочуват со проблем кога станува збор за изговарањето токму на овој глас. Гласот Р во однос на другите гласови бара добра подвижност на јазикот и координирани движења на јазичните......