Блог

Издавачки културен центар (ИКЦ) за деца со посебни потреби Интеракција плус - Скопје ПРОГРАМА ЗА 2020/2021 ГОДИНА Снимање аудио книги Изложба на цртежи од деца со посебни потреби Работилници за деца со посебни потреби (со нив, со нивните родители и нивните поспитувачи и асистенти) Литературни творби од...

Под социјални вештини подразбираме правила, начини и способности за комуникација и интеракција со другите луѓе кои не опкружуваат. Социјалните вештини се учат со самиот тек на развојот кај децата, такашто детето по пат на искуства воочува и усвојува разни начини на комуникација и интеракција со...

Ламбдацизмот спаѓа во групата на артикулативни пореметувања- дислалија, а претставува пореметување во изговорот на гласовите Л и Љ. Една од најчестите потешкотии кај децата од предшколска и школска возраст за која родителите бараат стручна помош од логопед е токму неправилниот изговор на еден или повеќе гласови....

Тетизмот претставува говорно-јазично нарушување при кое поголема група на гласови преминува, односно, се заменува со гласовите Т и Д. Тетизмот кај децата продуцира недоволно јасе и разбирлив говор, при што децата не можат да се искажат на правилен начин. Ова состојба може да се појави некаде...