НАШИТЕ УСЛУГИ

slideinter

Корективни програми за изговор на гласовите

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

Дефектолошки третман за подобрување на вниманието

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

Бихевиорална терапија за подобрување на однесувањето и комуникација

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

Индивидуални третмани врз основа на индивидуален план и програма

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

НАШИОТ ТИМ

М-р Ана Петреска

 

Логопед, магистер по специјална едукација и рехабилитација

 

Ана Петреска е дипломиран логопед на Медицински факултет на УКИМ “Кирил и Методиј“, Скопје и магистер по специјална едукација и рехабилитација на Институтот за дефектологија. Основач е на здружението Интеракција Плус и автор е на повеќе изданија од областа на логопедијата и специјална едукација. Има гостувано во повеќе радио и ТВ емисии од областа на логопедијата. Активно учествува на конференции и настани поврзани со специјална едукација, инклузија на лица со посебни потреби и логопедија.

Благица Маркоска

 

Дипл. спец. едукатор

 

Благица Маркоска – дипломиран логопед на Медицинскиот факултет – Скопје (октомври 2017 година). Има реализирано 10 месечен стаж во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје, по што се стекнала со уверение за положен стручен испит. На 09.10.2019 година го полага специјалистичкиот испит и се стекнува со звањето Клинички логопед – специјалист. Моментално е дел од тимот на Здружението Интеракција плус – Скопје, каде што работи како логопед во областа на говорната патологија и специјалната едукација и рехабилитација.

Елена Трајческа

 

Дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор

 

Елена Трајческа – дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор на Филозофскиот факултет – Скопје (септември 2019 година). Реализирана практична настава во текот на целото студирање. Моментално е дел од тимот на Здружението Интеракција плус – Скопје, каде што работи како специјален едукатор и рехабилитатор.