НАШИТЕ УСЛУГИ

slideinter
o

Корективни програми за изговор на гласовите

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

o

Дефектолошки третман за подобрување на вниманието

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

o

Бихевиорална терапија за подобрување на однесувањето и комуникација

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

o

Индивидуални третмани врз основа на индивидуален план и програма

Praesent eu tincidunt purus, sed convallis sem. Donec pharetra quam malesuad. Forbiden bist elen strenmo.

НАШИОТ ТИМ

М-р Ана Петреска

 

Логопед, магистер по специјална едукација и рехабилитација

 

Ана Петреска е дипломиран логопед на Медицински факултет на УКИМ “Кирил и Методиј“, Скопје и магистер по специјална едукација и рехабилитација на Институтот за дефектологија. Основач е на здружението Интеракција Плус и автор е на повеќе изданија од областа на логопедијата и специјална едукација. Има гостувано во повеќе радио и ТВ емисии од областа на логопедијата. Активно учествува на конференции и настани поврзани со специјална едукација, инклузија на лица со посебни потреби и логопедија.

Благица Маркоска

 

Дипл. спец. едукатор

 

Благица Маркоска – дипломиран логопед на Медицинскиот факултет – Скопје (октомври 2017 година). Има реализирано 10 месечен стаж во Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје, по што се стекнала со уверение за положен стручен испит. На 09.10.2019 година го полага специјалистичкиот испит и се стекнува со звањето Клинички логопед – специјалист. Моментално е дел од тимот на Здружението Интеракција плус – Скопје, каде што работи како логопед во областа на говорната патологија и специјалната едукација и рехабилитација.

Елена Трајческа

 

Дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор

 

Елена Трајческа – дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор на Филозофскиот факултет – Скопје (септември 2019 година). Реализирана практична настава во текот на целото студирање. Моментално е дел од тимот на Здружението Интеракција плус – Скопје, каде што работи како специјален едукатор и рехабилитатор.